22 Temmuz 2024 Pazartesi
     


  • Kaza Tesbit Tutanağı
  • Can Kazaları
  • Ev Kazaları
  • Araba Kazaları
  • Hırsızlık
  • Zorunlu Deprem Sigortası

NAKLİYAT SİGORTASI HAKKINDA

NAKLİYAT EMTİA TAŞIMA SİGORTALARI

Herhangi bir emteanın bir yerden diğerine taşınması sırasında karşılaşılabilecek rizikolara karşı yaptırılan sigortadır. Emteayı taşıyan nakil vasıtası, onu taşımaya uygun özelliklere sahip herhangi bir kara, hava, demiryolu veya deniz nakil vasıtası olabilir ve sigorta, malın sahibi, satıcısı veya o malda menfaati olan herhangi bir kimse tarafından sefer esasıyla yaptırılır.

Belirli sevkiyatların önceden mutabık kalınan şartlarla ve yine belirli bir süre için toplu olarak teminat altına alındığı müddet esaslı abonman, flotan veya emtea blok sözleşmeleri de müddet esaslı emtea taşıma sigortaları olarak nitelendirilebilir.

Uygulamada söz konusu teminatlar, hasar tam ziya, dar veya geniş kapsamlı olmak üzere üç türde verilmekle birlikte, her bir teminata müşteri gereksinimlerine göre farklı teminatlar eklenerek özelleştirilebilmektedir. Teminatın kapsamı, poliçe genel şartları ve bunlara üstün gelen özel şartlar (klozlar) ile belirlenir. Sigorta fiyatının saptanmasında, seçilen teminat türünden nakil vasıtasının cinsi ve niteliğine, nakledilen emteanın cinsi, miktarı, hasarlanma riski ve ambalajından nakliyatın nereden nereye yapıldığına, nakliye sırasındaki yol ve iklim koşullarından aktarmaların adet ve sıklığına kadar pek çok unsur dikkate alınmaktadır.

YURTİÇİ NAKLİYECİ SORUMLULUK SİGORTASI

Yurtiçinde ticari yük taşımacılığı yapan nakliye firmalarının kendilerine ait veya kiraladığı araçlarla taşıma hizmeti verdiği müşterilerine ait emteayı taşırken teminat kapsamındaki bir hasar sonucu kendisine yüklenebilecek yasal sorumluluklarını, poliçede belirlenen şart ve limitler dahilinde teminat altına alır.

DENİZCİLİKLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR

Marina/Çekek Yeri İşletenleri Sorumluluğu

Marina/Çekek Yeri işleten Sigortalının sigortalı mahalde marine/çekek yeri işletme faaliyeti ile ilgili olarak 3.şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

Gemi Tamircisi Sorumluluğu

Gemi Tamircilerinin/Onarımcılarının iskeledeki, kızaktaki gemiler ve kendi kontrolündeki 3.şahıslara ait emtea, araç vb. ile 3.şahısların kendilerine gelebilecek gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan sorumluluk hasarlarını teminat altına alır.

Liman/Terminal işletenleri Sorumluluğu

Liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3.şahıs mallarında yükleme, boşaltma, yanaşma sırasında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alır.

Gemi Acentesi Sorumluluğu

Sigortalı acentenin evrak hatası, yükün yanlış yere gitmesi ya da yerine ulaşmaması, uygun konişmento olmaksızın yükün yanlışlıkla teslimi, çalışanların suiistimaili, sahte, kayıp evrak, acentelik yetkisi dışında

kazaen veya dikkatsizlik sonucu mal teslim etme gibi olaylar ile kendi kusurundan kaynaklanan sorumluluk talepleri teminat altına alınır.

Gemi Kiracısı’nın (Charterer’s) Sorumluluğu

Gemi kiracısının, kira anlaşmasından (charter party) kaynaklanan ve gemi sahibi/donatan’a karşı yasal olarak sorumlu olduğu tazminat taleplerini teminat altına alır.

Sefer Esaslı Poliçeler : Genellikle nakliyat emtea taşıma sigortaları için geçerli olan bir sigorta türüdür. Yüklemenin poliçe genel, özel şartlar ve ilgili kanunlara uygun ve zamanda ihbar edilmiş olması ve satış şekline tabi olmak kaydıyla teminat malın sevkedilmek üzere taşıma aracına yüklenmesi ile başlar, mutad aktarmaları da kapsamak üzere, poliçede yazılı varış yerindeki nihai alıcının deposunda boşaltılması ile sona erer.

Abonman Poliçeler : Sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre çerçevesinde yapılan tüm sevkiyatlar yükleme ihbarının zamanında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın belirli limitler ile teminat altındadır. Abonman poliçelerin süresi genellikle bir yıldır.

Flotan Poliçeler : Belirli bir sürede ve birden çok yükleme ile gerçekleşecek bir sevkiyatın tamamının önceden anlaşılan limit ve şartlar ile teminat altına alındığı taşıma sigortası türüdür.

Emtea Blok Poliçeleri : Genellikle yurtiçi taşımaların sigortalarında ve çok sık sefer adedi söz konusu olduğunda önerilmektedir. Sigortalı’nın bildireceği ve sigorta dönemi içinde gerçekleştireceği poliçeye konu sevkiyatların toplam tahmini tutarı üzerine ayarlama fiyatının uygulanması sonucu tespit edilen primin önemli bir kısmı minimum ve depo prim olarak ve taksitler halinde tahsil edilir. Böylece, sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart ve süre çerçevesinde olmak kaydıyla yapılan tüm sevkiyatlar herhangi bir ihbar yükümlülüğü olmaksızın teminat altındadır. Poliçe dönemi sonunda, gerçekleşen sevkiyat tutarı üzerine ayarlama fiyatı uygulanarak, minimum ve depo primi aşan kısmı peşin olarak tahsil edilir. Poliçelerin süresi genellikle bir yıldır.

Tam Ziya Teminatı : Bir şeyin tüm değerini yitirecek şekilde tamamen hasarlanması, kaybı veya eski haline getirilmesi masraflarının sigorta değerini aşacak olması hali tam ziyadır. Emtea taşıma sigortalarında tam ziya teminatı, malı taşıyan aracın tam ziya olması sonucu taşınan malların tam ziya olması riskini kapsar.

Dar Teminat : Emtea taşıma sigortalarında ana teminat olan tam ziya riskine ek olarak taşıyan aracın yapacağı kazalar, yangın, infilak, karaya oturma, çatışma gibi sayılan rizikolarının teminat altına alındığı sigorta türüdür. Institute Cargo Clauses (C) veya (FPA) ve (B) klozları ile verilir.

Geniş Teminat : Genellikle “Tüm Rizikolar” (All Risks) olarak bilinir. Institute Cargo Clauses (A) veya (All Risks) klozunda belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır. Dar teminatlar için de geçerli olan en önemli istisnalar, malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar, taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu, her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar, radyoaktif kirlenme-bulaşma, sigortalının kötü niyeti, savaş, grev, terör, kargaşalık v.b. risklerdir. Ancak, savaş, grev, terör, kötü niyetli hareketler, kargaşalık gibi risklere, ayrı bir prim karşılığında teminat verilebilir.

Uluslararası CMR Sözleşmesi : Türkiye’nin de taraf olduğu ve bu sözleşmeye imza atmış herhangi bir ülkeden ya da ülkeye karayolu ile yapılan ticari mal taşımalarında taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası anlaşmadır.

Deniz Riskleri : Deniz, nehir ve göl gibi seyir yapılabilen sularda meydana gelebilecek, çatışma, fırtına, batma, karaya oturma gibi rizikolardır.

Teminat Altına Alınan Diğer Riskler : Deniz rizikoları yanında, personel kusuru, kaptan ve gemi adamlarının barataryası, şaftların kırılması (şaftın kendisi hariç), kazanların patlaması, helikopter v.b. Araçların çarpması v.b.

Müşterek Avarya Teminatı : Sonucunun başarılı olması şartıyla, gemi, yük ve navlunu ortak bir deniz tehlikesinden kurtarmak için bilerek ve isteyerek yapılan olağanüstü fedakarlık ve masraflar müşterek avarya olarak nitelendirilir. Müşterek avarya masraflarına gemi, yük ve navlun kurtarılan değerleri oranında katılır.

Kurtarma & Yardım Teminatı : Teminat altındaki bir riskin gerçekleşmesi sonucu tehlike altında olan bir geminin kurtarılması için yapılan masraflardır. Genellikle profesyonel kurtarıcılar tarafından verilen kurtarma hizmetlerinin karşılığı olan ücret (award), imzalanan uluslararası bir form (LOF) çerçevesinde sulhen veya bilirkişilerce tespit edilir.

Dava & Say Masrafları: Sigortalının, teminat altındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu oluşabilecek hasarı önlemek ya da azaltmak için yapacağı makul masraflar teminat altındadır.

Çatışma Sorumluluğu Teminatı : Genellikle P&I denilen ortak sigorta sistemi ile temin edilen sorumluluklardan olan ve sigortalı geminin başka bir gemi ile çatışması sonucu karşı gemiye veya üzerindeki yüke vereceği sorumlu olduğu hasarlar ve kullanım kaybı, Tekne & Makine poliçesi ile de belirli bir oranda (3/4) teminat altına alınabilmektedir.

3.Şahıslara Karşı Sorumluluk Teminatı : Yat poliçesi, azami sigorta bedeli ile sınırlı olmak şartıyla sigortalının poliçe konusu teknenin kullanımı sırasında 3. Şahıslara verebileceği bedeni ve maddi zararları da yasal olarak sorumlu olunması kaydıyla teminat altına almaktadır.

DEPO İŞLETEN

Bu poliçe ile, konutunuzun veya işyerinizin cam ve aynaları, kaza sonucu kırılma riskine karşı güvence altına alınır.

GEZİNTİ TEKNELERİ SİGORTALARI

Ticari veya özel amaçlı gezinti teknelerini, hem denizdeyken hem karaya veya çekek yerine çekildiğinde zarar görme riskine karşı güvence altına alan sigorta türüdür. Güvence altına alınan başlıca riskler;

. Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar

. Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem,
. Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar,

. Enkaz kaldırma masrafları,

. Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır


KIYMET TAŞIMA SİGORTALARI

Bir yerden bir yere herhangi bir nakil vasıtası ile taşınan kıymetli evrak (çek, bono, hisse senedi) ile kağıt para, kıymetli madenler ile mücevherler bu sigortanın konusunu oluşturur. Kıymet nakliyatına mahsus özel ve genel şartlar çerçevesinde sefer veya müddet esasıyla düzenlenen poliçelerin başlıca teminat kapsamı;

. Üçüncü şahıslar tarafından silahlı gasp ve soygun,

. Nakliye aracının uğrayacağı kaza nedeniyle meydana gelebilecek hırsızlıklar,

. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve sabotaj sonucu oluşabilecek hasar/zararlardır.

TEKNE KİRA/KAZANÇ KAYBI SİGORTALARI

Sigortalı teknenin sigorta teminatı kapsamında oluşan bir hasar sonucu ortaya çıkan kira /kazanç kaybını poliçede belirlenen şart ve limitlerle güvence altına alır


TEKNE & MAKİNE SİGORTASI

Tekne & Makine sigortaları, sigortalı teknenin tekne, makine ve teçhizatının karşılaşabileceği deniz rizikoları ve teminat altına alınan diğer rizikolar sonucu meydana gelen ve sigortalı gemide oluşan hasar, müşterek avarya, kurtarma yardım, dava&say ve çatışma sorumluluğu gibi ziya ve hasarları teminat altına alır. Gemi sahibinin yanısıra, tekne üzerinde menfaati olanlar da bu menfaatlerini sigorta ettirebilirler. Tekne sigortaları sefer veya müddet esaslı olarak yapılabilir. Müddet sigortaları genellikle bir yıllık düzenlenmekle birlikte daha kısa veya uzun süreli de olabilirler.

TEKNE/YAT İNŞA SİGORTALARI

Yeni inşa edilen veya kapsamlı tadilat gören tekneler için yapılan bu sigorta türü, bir yıldan uzun süreli (inşaat faaliyeti bitene kadar) olabilir. Teminat altına alınan başlıca riskler;
1: Kızağa konmadan önceki imalat sırasındaki riskler,
2: Kızağa konma ve imalat sırasındaki riskler,
3: Denize indirme riskleri,
4: Donatana teslim ve seyir tecrübeleri sırasındaki riskler


ULUSLARARASI NAKLİYECİ SORUMLULUK SİGORTALARI

C.M.R. (Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası)

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alır.

Nakliye Aracısı (Freight Forwarder’s) Genel Sorumluluğu Sigortası

Taşıma işleri komisyoncusu “Freight Forwarders” sıfatı ile çalışan taşıyıcıların yük hasarları neticesinde 3.kişilere verdikleri maddi ve bedeni zararlar ile ihmal sonucu müşteriye verilen zararlar, zararı azaltma masrafları, yarıda kalan seferi tamamlama ve teslim alınmayan yüklerle ilgili masraflar, cezalar, sörvey masrafları, bu nedenlerle müşterinin uğrayabileceği finansal kayıplar poliçede belirtilen şartlarla teminat altına alınmaktadır.

CAM KIRILMASINA KARŞI SİGORTA GENEL ŞARTLARI

Sigorta Teminatının Kapsamı

Madde 1
Sigortacı, bu poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara karşı aşağıdaki şartlarla temin eder.

Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller

Madde 2
Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:

a. Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak şartıyla yangından, yıldırımdan, infilaktan ve bir yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar,

b. Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat dolayısıyla husule gelen ziya ve hasarlar,

c. Cam ve aynaların kırılması dolayısıyla üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların bozulmasından husule gelen ziya ve hasarlar,

d. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.

Teminat Dışında Kalan Haller

Madde 3
Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

a. Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerin yıkılması ve çökmesi (inhidam),

b. Sigortalı cam ve aynaların yerlerine konması, takılması veya yerlerinden çıkarılmasıyla kaide ve çerçevelerinde yapılan tamirler ve yerlerinin değiştirilmesi ve nakilleri esnasında vukua gelecek ziya ve hasarlar,

c. Sigorta ettiren veya kendisiyle birlikte ikamet eden ailesi efradı ve müstahdemleri tarafından kasten ika olunacak ziya ve hasarlar,

d. Sigortalı cam ve aynaların satıhlarında meydana gelecek çizilmeler ve sıçrak halinde kopmalar,

e. Kaide ve çerçevelerinin ayıp ve kusurları neticesinde sigortalı cam ve aynalarda -harici bir tesir olmaksızın- meydana gelecek ziya ve hasarlar,

f. Zelzele, seylap, su basması, yanardağ indifaı neticesinde sigortalı cam ve aynalarda meydana gelen ziya ve hasarlar,

g. Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri muhasamat (harp ilan edilmiş olsun, olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,

h. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların ve radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar; (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım «fission» olayını da kapsayacaktır),

i. Kamu otoritesi tarafından sigortalı cam ve aynalar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar.

Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Madde 4
Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00`de başlar ve öğleyin saat 12.00`de sona erer.

Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü

Madde 5
Sigortacı, bu sigortayı sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde yazılı beyana dayanarak kabul etmiştir. Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı veya eksik ise, sigortacının sözleşmeyi yapmaması veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde:

a. Sigorta ettirenin kastı varsa, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeden cayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise tazminatı ödemez.Cayma halinde sigortacı prime hak kazanır.

b. Sigorta ettirenin kastı bulunmaz ise, sigortacı durumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi fesheder veya prim farkını almak suretiyle akdi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabul etmediğini 15 gün içinde bildirdiği takdirde akit feshedilmiş olur.

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00`de sigorta ettiren tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saa12.00`de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası, sigorta ettiren tarafından feshi halinde ise kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

c. Süresinde kullanılmayan cayma, fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer,
d. Sigorta ettirenin kastı bulunmadığı takdirde riziko;

1. Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya,
2. Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süre içinde veyahut,
3. Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde, gerçekleşirse sigortacı tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim arasındaki nispet dairesinde tazminattan indirim yapar.

Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları

A. Yer ve hal değişikliği

Madde 6
Akdin yapılmasından sonra sigortalı cam ve aynaların teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali sigortacının muvafakati olmadan değiştirildiği takdirde sigorta ettiren, bu değişikliği;

a. Kendisi tarafından veya açık veya zımni rızası ile bir başkası tarafından yapılmış ise derhal,
b. Açık veya zımni rızası olmadan başka bir şahıs tarafından yapılmış ise durumu, öğrenir öğrenmez ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacıya ihbarla yükümlüdür. Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, bu değişiklik sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün içinde;

1. Sözleţmeyi fesheder veya,

2. Prim farkını talep etmek suretiyle akdi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabul etmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde, akit feshedilmiş olur. Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 8 gün sonra öğleyin saat 12.00`de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesih ihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00`de hüküm ifade eder. Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası, sigorta ettiren tarafından feshi halinde ise kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. Sigortalı cam ve aynaların teklifnamede, teklifname yoksa poliçe ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin değiştiğini öğrenen sigortacı, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleşmesinin aynen devamına razı olduğunu gösteren bir harekette bulunursa fesih veya prim farkını talep etme hakkı düşer. Sigortalı cam ve aynaların yer ve halinde rizikoyu ağırlaştırıcı değişiklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi içerisinde kasten bildirmemişse, ihbar süresinden sonra gerçekleşen hasarlara ait tazminat hakkı düşer; ihbar yükümlülüğüne riayetsizlik kasıtlı değilse alınan primle alınması gereken prim arasındaki orantıya göre tazminattan indirim yapılır. Değişikliğin rizikoyu hafifletici mahiyette olduğu ve daha az prim tatbikini gerektirdiği anlaşılır ise bu değişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sona ermesine kadar geçecek süre için gün esasına göre bulunacak prim farkı sigorta ettirene geri verilir.

Bu madde hükümleri sigortalıya da aynen uygulanır.

B. Mülkiyet Değişikliği

Madde 7
Sigortalı malın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde, sigortanın hükmü devam eder ve sigortalının poliçeden doğan hak ve borçları yeni hak sahiplerine intikal eder. Bu takdirde sigorta ettiren ve sigortanın mevcudiyetini öğrenen yeni hak sahipleri devir keyfiyetini 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilmez ise sigortacı sorumluluktan kurtulur.

Sigortacı, değişikliği, yeni hak sahipleri de sigortanın mevcudiyetini öğrendiği tarihten itibaren 8 gün içinde sigortayı feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.

Poliçenin sigortacı tarafından feshi halinde, fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 8 gün sonra öğleyin saat 12.00`de yeni hak sahipleri tarafından feshi halinde ise fesih ihbarı postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00`de hüküm ifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halinde gün esası, yeni hak sahipleri tarafından feshi halinde ise kısa müddet esası üzerinden hesap edilir ve fazlası yeni hak sahiplerine verilir.Sigortalı malın malikinin değişmesi anında mevcut prim borçlarından sigorta ettiren fesih hakkını kullanmayan yeni hak sahipleri ile birlikte sorumludur.Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan doğan bütün hak ve borçlar olduğu gibi yeni hak sahiplerine intikal eder.Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü

Madde 8
Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz ve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı taktirde peşinatını, sigorta poliçesinin teslim edildiği günün bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer ve prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 30 gün içinde de ödemediği taktirde sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur. Prim ödenmemiş olmasına rağmen poliçenin teslimi ile sigortacının mesuliyetinin başlayacağının kararlaştırıldığı hallerde, bu bir aylık sürenin ilk onbeş gününde sigortacının sorumluluğu devam eder.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği taktirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden onbeş gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonun gerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş prim taksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel hale gelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmiş sayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

Hasar Vukuunda Sigortalının Yükümlülükleri

Madde 9
Sigortalı, hasar vukuunda aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.
a. Hasarın vukuunu öğrendiği tarihten itibaren en geç 5 gün içinde sigortacıya ihbar etmek,
b. Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortacı tarafından verilecek talimata elinden geldiği kadar uymak,
c. Hasarlanan cam ve aynaların yerinde ve durumunda zaruri haller dışında bir değişiklik yapılmamasını sağlamak,
d. Hasarın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini tayine, ziya ve hasar miktarı ile delilleri tespite yararlı ve sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (aslı veya kendisi tarafından tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortacının talebi üzerine gecikmeksizin vermek ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigortalı için sağlanabilecek gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek,
e. Ziya ve hasarın tahmini miktarını belirtir ve tazminat beyannamesini makul ve muhik bir süre içinde sigortacıya vermek,
f. Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının tespiti için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı cam ve aynalara ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek,
g. Sigorta konusu ile ilgili baţkaca sigorta sözleţmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi

Madde 10
Sigortalı, hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu ziya ve hasar miktarında bir artış olursa sigortacının ödeyeceği tazminattan bu suretle artan kısım indirilir.

Sigortalı, rizikonun tahakkukuna kasten sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktarını kasten artırıcı fiillerde bulunursa, bu poliçeden doğan hakları düşer.

Ziya ve Hasarın Tespiti

Madde 11
Bu poliçe ile sigortalı cam ve aynalarda meydana gelen ziya ve hasarın miktarı taraflarca uyuşularak tespit edilir. Taraflar uyuşamadıkları takdirde, ziya ve hasarın miktarı mütehassıs şahıslar arasından seçilecek ve hakem-bilirkişi diye adlandırılan bilirkişiler tarafından aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzere tespit edilir:

a. İki taraf tek hakem-bilirkişi seçiminde anlaşamadıkları takdirde, taraflardan her biri kendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususu noter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişileri tayinlerinden itibaren yedi gün içerisinde ve incelemeye geçmeden evvel, bir üçüncü tarafsız hakem-bilirkişisi seçerler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Üçüncü hakem-bilirkişi, ancak taraf hakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda, anlaşamadıkları haller dahilinde kalmak ve buna münhasır olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir. Üçüncü hakem-bilirkişi kararını müstakil bir rapor halinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkişilerle birlikte bir rapor halinde de verebilir.

Hakem-bilirkişi raporları taraflara aynı zamanda tebliğ edilir.

b. Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren 15 gün içerisinde hakem-bilirkişisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkişileri üçüncü hakem-bilirkişisinin seçimi hususunda 7 gün içerisinde anlaşmazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi taraflardan birinin talebi üzerine, hasar mahallindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve mütehassıs şahıslar arasından seçilir.

c. Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkişinin -bu şahıs ister taraf hakem-bilirkişilerince, ister yetkili mahkeme başkanı tarafından seçilecek olsun- sigortacının veya sigortalının ikamet ettiği veya hasarın meydana geldiği mahal dışından seçilmesini isteme hakkını haizdir ve bu isteğin yerine getirilmesi gereklidir.

d. Hakem-bilirkişi ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise, ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisi aynı usule göre seçilir ve tespit muamelesine kaldığı yerden devam edilir.

Sigortalının ölümü, tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişinin vazifesini sona erdirmez.

İhtisas yokluğu sebebiyle hakem-bilirkişilere yapılacak itiraz, bu şahısların öğrenildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde yapılmadığı takdirde itiraz hakkı düşer.

e. Hakem-bilirkiţiler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.`nu ve diğer mevzuat hükümleri ile de bağlı değildirler.

f. Ziya ve hasar miktarının tespiti zımnında hakem-bilirkişiler gerekli görecekleri deliller ile hasar zamanında mevcut sigortalı malın ve değerinin tespitine yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilir ve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler.

g. Hakem-bilirkişi veya hakem-bilirkişiler, yahut üçüncü hakem-bilirkişinin, ziya ve hasar miktarı hususunda verecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Bir hakem-bilirkişi kararına dayanmadan, sigortacıdan tazminat talep ve dava edilemez.

Hakem-bilirkişi kararlarına ancak, kararın, aşikâr olarak hakiki durumdan önemli şekilde farklı olduğu anlaşılır ise, itiraz edilebilir ve bunların iptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde, hasar mahallindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

h. Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşmadıkça, alacak ancak hakem bilirkişi kararı ile muaccel olur ve zamanaşımı kesin raporun taraflara tebliği tarihinden evvel işlemeye başlamaz. Yeter ki hakem-bilirkişilerin tayini ile T.T.K.`nun 1292. maddesindeki ihbar müddeti arasında 2 yıllık süre geçmiş olsun.

i. Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret ve masraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişinin ücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.

j. Ziya ve hasar miktarının tespiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta değeri, aşkın ve menfaat değeri altında sigorta, sorumluluğun başlangıcı, hak düşürücü ve hak azaltıcı sebepler hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve şartlara ve bunların ileri sürülmesine tesir etmez.

Tazminatın Hesabı

Madde 12
Sigorta edilen cam ve aynaların kırılması halinde sigortacı, sigorta bedelini geçmemek üzere hasar anındaki zararı tazmin eder.

Sigortacı, dilerse kırılan cam ve aynaları aynen ikame edebilir.

Bu durumda kırılan cam ve aynalar sigortacının malı olur. Sigorta bedeli sigorta değerinden eksik olduğu takdirde tazminat, sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir.

Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Madde 13
Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalı ve sigorta ettiren sigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur.

Temin edilen rizikonun gerçekleţmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer.

Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

Sigorta bedeli poliçede muhtelif birimler (ünite veya gruplar) itibarıyla ayrı ayrı gösterilmiş ve bu birimlerden (ünite veya gruplardan) biri veya birkaçı tam hasara uğramış ise bu birimlere (ünite veya gruplara) tekabül eden sigorta teminatı hasar tarihinde sona erer. Kısmi hasar halinde ise her birim (ünite ve grup) için tespit edilmiş olan sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

Sigorta bedelinin eksildiği hallerde hasar tarihinden itibaren gün esası üzerinden prim alınmak suretiyle sigorta bedeli eski miktara çıkartılabilir.

Kısmi hasarlarda, taraflar sigorta sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkını ancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.

Sigortacı, fesih hakkını kullandığı takdirde bu fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyin saat 12.00`de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası geri verilir.

Sigorta ettiren fesih hakkını kullandığı takdirde bu fesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00`de hüküm ifade eder ve işlememiş sigorta süresine ait prim geri verilmez.

Bırakma

Madde 14
Aksine sözleşme yoksa hasara uğramış cam ve aynalar sigortacıya bırakılamaz.

Çeşitli Hükümler

Vergi, Resim, Harç ve İdare Masrafları

Madde 15
Sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkin olarak halen mevcut ve ileride konulabilecek vergi, resim ve harçlarla sigorta sözleşmesinde gösterilen idare masrafı sigorta ettirene aittir.

Tebliğ ve İhbarlar

Madde 16
Sigorta ettirenin veya sigortalının ihbar ve tebliğleri sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla yapılır.

Sigorta şirketinin ihbar ve tebliğleri de sigorta ettirenin veya sigortalının poliçede gösterilen adresine ve bu adreslerin değişmiş olması halinde ise sigorta şirketinin merkezine veya sigorta sözleşmesine aracılık yapan acenteye bildirilerek son adresine aynı suretle yapılır.

Taraflara imza karşılığı olarak elden verilen mektup veya telgraf ile yapılan ihbar ve tebliğler de taahhütlü mektup hükmündedir.

Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Madde 17
Sigortacı, sigortalıya ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardan sorumludur.

Yetkili Mahkeme

Madde 18
Bu poliçeden doğan ihtilaflar sebebiyle sigorta şirketi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme sigorta şirketi merkezinin veya sigorta akdine aracılık yapan acentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarın vukua geldiği, sigorta şirketi tarafından açılacak davalarda ise davalının ikametgahının bulunduğu yerin ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemesidir.

Zamanaşımı

Madde 19
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zamanaşımına uğrar.

Özel Şartlar

Madde 20
Bu genel ţartlara ve varsa bunlara ilişkin klozlara aykırı düşmeyen özel şartlar konulabilir.